ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

logo dikaiologitikon

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Δ.E.Y.A. ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 1. Διαβιβαστικό έγγραφο Δικαιούχος Υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα  
 2.

Απόφαση χρηματοδότησης

Υπουργείο Εσωτερικών Σε κάθε πληρωμή  
3.  ΦΕΚ σύστασης δικαιούχου φορέα με τις τυχόν τροποποιήσεις, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσίευση, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ. Αρμόδια αρχή Α’ πληρωμή  
 4. Απόφαση συγκρότησης του ΔΣ και του νόμιμου εκπροσώπου, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσιευμένα, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ. Αρμόδια αρχή

Α’ πληρωμή    

Πρέπει να προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος δικαιούται να λάβει χρήματα

 
 5. Πιστοποιητικό μη λύσης του Νομικού Προσώπου (τρίμηνη ισχύς) Αρμόδια αρχή Σε κάθε πληρωμή    
 6. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται (τρίμηνη ισχύς) Αρμόδια αρχή

Σε κάθε πληρωμή  

 
 7. Φορολογική ενημερότητα ΔΟΥ Σε κάθε πληρωμή    
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα μη οφειλής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε πληρωμή    
 9. Αντίγραφο ανοίγματος λογαριασμού σε αναγνωρισμένη Τράπεζα επιλογής και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα/έργο Τράπεζα Απληρωμή    
 10. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων με τα στοιχεία του φορέα/δικαιούχου και το ακριβές ποσό της επιχορήγησης Δικαιούχος Σε κάθε πληρωμή    
 
             

                     Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

         Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων                                       Ημ/νία

Έργα INTERREG

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 12:54

logo dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα/ΕΤΠΑ INTERREG
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΚΜ

 

 
Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Διαβιβαστικό έγγραφο με αίτημα καταβολής δόσης χρηματοδότησης Δικαιούχος Υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα  
2. Απόφαση ένταξης της πράξης (με προϋπολογισμό και τροποποιήσεις) ΕΥΔ Α’ Δόση  
3. Απόφαση ένταξης πράξης στο ΠΔΕ ΕΥΔ Α’ Δόση  
4. Απόφαση έγκρισης κατανομής χρηματοδότησης ΕΥΔ Σε κάθε δόση  
5. Σύμβαση προμήθειας (πρωτότυπη με υπογραφές) και ΑΔΑΜ “subsidy contract Δικαιούχος Α’ Δόση  
6. Αποδεκτό ΤΔΥ μέσω ΟΠΣ ή απόφαση σύμφωνης γνώμης προέγκρισης σύμβασης ΕΥΔ Α’ Δόση  
7. Καταστατικό σύστασης δικαιούχου φορέα με τις τυχόν τροποποιήσεις, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσίευση, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ. Αρμόδια αρχή Α’ Δόση     
8. Απόφαση συγκρότησης του ΔΣ και του νόμιμου εκπροσώπου, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσιευμένα, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ. Αρμόδια αρχή

Α’ Δόση 

Πρέπει να προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος δικαιούται να λάβει χρήματα (όπου αυτό απαιτείται)

 
9. Πιστοποιητικό μη λύσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται (τρίμηνη ισχύς) Αρμόδια αρχή Σε κάθε δόση  
10. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται (τρίμηνη ισχύς) Αρμόδια αρχή

Σε κάθε δόση

 
11. Φορολογική ενημερότητα. Εξαιρούνται τα Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού ΔΟΥ Σε κάθε δόση  
12. Ασφαλιστική ενημερότητα μη οφειλής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε δόση  
13. Αντίγραφο ανοίγματος λογαριασμού σε αναγνωρισμένη Τράπεζα επιλογής και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα/έργο Τράπεζα ΑΔόση  
14. Extrait τραπεζικού λογαριασμού για την κίνηση του λογαριασμού του έργου Τράπεζα Από τον δεύτερο λογαριασμό και μετά (για την προηγούμενη δόση)  
15. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων με τα στοιχεία του φορέα/δικαιούχου και το ακριβές ποσό της επιχορήγησης Δικαιούχος Σε κάθε δόση  
 

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία

Έργα ΕΣΠΑ

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 12:15

logo dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα/ΕΤΠΑ ΕΣΠΑ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΚΜΑ/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Διαβιβαστικό έγγραφο με αίτημα καταβολής δόσης χρηματοδότησης Δικαιούχος Υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα
2. Απόφαση ένταξης `1 πράξης (με προϋπολογισμό και τροποποιήσεις) ΕΥΔ Α’ Δόση
3.  Απόφαση ένταξης πράξης στο ΠΔΕ ΕΥΔ Α’ Δόση
4.  Απόφαση έγκρισης κατανομής χρηματοδότησης ΕΥΔ Σε κάθε δόση
5.  Σύμβαση προμήθειας (πρωτότυπη με υπογραφές) και ΑΔΑΜ Δικαιούχος Α’ Δόση
6.  Αποδεκτό ΤΔΥ μέσω ΟΠΣ ή απόφαση σύμφωνης γνώμης προέγκρισης σύμβασης ΕΥΔ Α’ Δόση
7.  Καταστατικό σύστασης δικαιούχου φορέα με τις τυχόν τροποποιήσεις, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσίευση, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ. Αρμόδια αρχή Α’ Δόση   
8.  Απόφαση συγκρότησης του ΔΣ και του νόμιμου εκπροσώπου, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσιευμένα, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ. Αρμόδια αρχή

Α’ Δόση 

Πρέπει να προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος δικαιούται να λάβει χρήματα (όπου αυτό απαιτείται)

9.  Πιστοποιητικό μη λύσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται (τρίμηνη ισχύς) Αρμόδια αρχή Σε κάθε δόση
10.  Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται (τρίμηνη ισχύς) Αρμόδια αρχή

Σε κάθε δόση

11.  Φορολογική ενημερότητα ΔΟΥ Σε κάθε δόση
12.  Ασφαλιστική ενημερότητα μη οφειλής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε δόση
13. 

Αντίγραφο ανοίγματος λογαριασμού σε αναγνωρισμένη Τράπεζα επιλογής και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα/έργο

Τράπεζα ΑΔόση
14. Extrait τραπεζικού λογαριασμού για την κίνηση του λογαριασμού του έργου Τράπεζα Από τον δεύτερο λογαριασμό και μετά (για την προηγούμενη δόση)
15. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων με τα στοιχεία του φορέα/δικαιούχου και το ακριβές ποσό της επιχορήγησης Δικαιούχος Σε κάθε δόση
 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)

Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2018 09:44

logo dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Διαβιβαστικό (αίτημα πληρωμής) Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
2 Συνοπτική κατάσταση πληρωμών μισθοδοσίας με ονοματεπώνυμο δικαιούχων, συνολικές κρατήσεις και πληρωτέα ποσά Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
3 Συνοπτική κατάσταση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
4

Αναλυτική κατάσταση μισθοδοσίας ανά εργαζόμενο

Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
5 Συγκεντρωτική κατάσταση ημερομισθίων Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
6 Αναλυτική κατάσταση ημερομισθίων Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
7 Κατάσταση με Τραπεζικούς λογαριασμούς δικαιούχων (ΙΒΑΝ) Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό
8 Ταυτότητες οφειλών των δικαιούχων Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό (όπου απαιτείται)
9 Ατομικό δελτίο εργαζομένων (με αναγραφή των ΑΦΜ) Εφορεία Αρχαιοτήτων ΠΕ Σε κάθε λογαριασμό (όπου απαιτείται)

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία

 

 

 

logo dikaiologitikon

 

Σε περίπτωση εκχώρησης ενίσχυσης σε Πιστωτικό Ίδρυμα

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΙΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2005ΣΕΟ2400000 & 2012ΣΕΟ2400000
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1

Καταστατικό σύστασης της εταιρείας / Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις

2

Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:

  • Τροποποιήσεων του καταστατικού
  • Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
  • Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση

ΓΕΜΗ
3

Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί :

  • μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
  • μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
4

Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Διοίκησης)

5

Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο

6 Αντίγραφο Σύμβασης Εκχώρησης και αποδεικτικά επίδοσης προς όλους
7

Βεβαίωση Τραπέζης στην οποία θα αναγράφεται το ισχύον υπόλοιπο του δανείου άνευ τόκων, για το οποίο υφίσταται σύμβαση εκχώρησης της επιχορήγησης και το IBAN του λογαριασμού στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης.

8. Διαβιβαστικό ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΚΜ
9. Απόφαση υπαγωγής και δημοσίευση σε ΦΕΚ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΚΜ
10. Απόφαση έγκρισης της καταβολής αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΚΜ
11. Απόφαση Τροποποίησης, ολοκλήρωσης, οριστικοποίησης του κόστους και πιστοποίηση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και δημοσίευσή της σε ΦΕΚ (σε περιπτώσεις ολοκλήρωσης) ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ ΠΚΜ

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία

logo dikaiologitikon

 

Σε περίπτωση ΜΗ εκχώρησης ενίσχυσης σε Πιστωτικό Ίδρυμα

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΕΠΕΝΔΙΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2005ΣΕΟ2400000 & 2012ΣΕΟ2400000
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Καταστατικό σύστασης της εταιρείας / Κωδικοποιημένο Καταστατικό ή Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για ατομικές επιχειρήσεις
2

Βεβαίωση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ περί:

  • Τροποποιήσεων του καταστατικού
  • Μη λύσης της εταιρείας και θέσης σε εκκαθάριση
  • Μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση

ΓΕΜΗ
3 Πιστοποιητικό από το Μητρώο Πτωχεύσεων του Πρωτοδικείου περί :
  • μη πτώχευσης / μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης
  • μη θέσης σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης, μη αίτησης για να κηρυχθεί η εταιρεία σε διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
4 Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο (φορείς Κεντρικής Διοίκησης)
5

Ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο

6

- Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ανώνυμη Εταιρεία/ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης:

Πρακτικό Δ.Σ (Α.Ε.)/ Πρακτικό Γ.Σ. (ΕΠΕ),

- Εάν ο φορέας της επένδυσης είναι Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία:

Πρακτικό της Συνέλευσης των Εταίρων

Εάν ο φορέας της επένδυσης ανήκει στις Λοιπές περιπτώσεις:

Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ δημόσια υπηρεσία,

στα οποία να δηλώνεται: α) ότι η επιχορήγηση δεν έχει εκχωρηθεί σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα και β) ο αριθμός λογαριασμού (IBAN) της επιχείρησης-φορέα της επένδυσης στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιχορήγησης

7

Βεβαίωση Τραπέζης με το IBAN του εταιρικού λογαριασμού του φορέα της επένδυσης ή Αντίγραφο φύλλου κίνησης εταιρικού λογαριασμού (εφόσον αναγράφεται ΙΒΑΝ, επωνυμία και ΑΦΜ δικαιούχου), με υπογραφή αρμοδίου υπαλλήλου και σφραγίδα αντίστοιχου υποκαταστήματος.

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2018 15:24

logo dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
 
Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Αίτημα πληρωμής του έργου (διαβιβαστικό), αναρτημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Σε κάθε λογαριασμό
2 Απόφαση ένταξης της πράξης (Έργα ΕΣΠΑ) Διαχειριστική Αρχή/ ΥΠΟΙΟ Φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
3 Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη του έργου Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
4 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της διενέργειας διαγωνισμού και έλεγχος νομιμότητας Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
5 Δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
6 Έγγραφο του φορέα προς τις εφημερίδες για δημοσίευση της προκήρυξης Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
7 Εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η προκήρυξη και τιμολόγια εφημερίδων Πρωτότυπες (1ος λογαριασμός)
8 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγ/σμού, αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
9 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού (μόνο για παροχή υπηρεσιών) Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
10 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών (αν απαιτείται, Π.Δ.394/96) Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
11 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών (μόνο για παροχή υπηρεσιών) Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
12 Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός
13 Πίνακας/Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού με καταχώρηση όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
14 Οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Πρωτότυπες (1ος λογαριασμός)
15 Πρακτικό της επιτροπής διαγ/σμού ανακήρυξης του μειοδότη Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ

Πρωτότυπο (ή επικυρωμένο φωτ/φο)

(1ος λογαριασμός)

16 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της επιλογής αναδόχου και έλεγχος νομιμότητας Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
17 Έγγραφο ανακοίνωσης στο μειοδότη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
18 Ενστάσεις που τυχόν ασκήθηκαν Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένα φωτ/φα (1ος λογαριασμός)
19 Έγκριση/απόρριψη των ενστάσεων Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
20 Σύμβαση  μεταξύ του φορέα και του αναδόχου, αναρτημένη στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Πρωτότυπη και μονογραμμένη ανά σελίδα (1ος λογαριασμός)
21 Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης Ανάδοχος Ακριβές φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
22 Πιστοποιητικό μη λύσης Πρωτοδικείο Πρωτότυπο (όπου απαιτείται)
23 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης Πρωτοδικείο Πρωτότυπο (όπου απαιτείται)
24 Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου Αρμόδιο ΙΚΑ και τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Πρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό
25 Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου Αρμόδια ΔΟΥ Πρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό
26 Τιμολόγιο Π.Υ./ Τιμολόγιο Δ.Α Ανάδοχος Πρωτότυπο σε κάθε λογαριασμό
27 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (συμβολαιογραφικό έγγραφο, ΦΕΚ κ.λπ.) Ανάδοχος Πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
28 Καταστατικό σύστασης της αναδόχου εταιρίας Ανάδοχος Επικυρωμένο φωτ/φο (όπου απαιτείται)
29 Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων Ανάδοχος Ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε λογαριασμό
30 Υ.Δ.1599/86 μη ενεχυρίασης του έργου Ανάδοχος Όπου απαιτείται
31 Σύμβαση ενεχυρίασης και αποδεικτικό επίδοσης προς όλους Τράπεζα Όπου απαιτείται
32 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο  (τελικός λογαριασμός)
33 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (μόνο για παροχή υπηρεσιών) Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο  (τελικός λογαριασμός)
34 Πρωτόκολλα προσωρινής/οριστικής παραλαβής Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένα φωτ/φα  (τελικός λογαριασμός)
35 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ των πρωτοκόλλων προσωρινής /οριστικής παραλαβής (μόνο για παροχή υπηρεσιών) Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένα φωτ/φα  (τελικός λογαριασμός)

 

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

 

Ημ/νία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ

Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2018 14:31

logo dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Αίτημα πληρωμής του έργου (διαβιβαστικό), αναρτημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Σε κάθε λογαριασμό
2 Απόφαση ένταξης της πράξης (Έργα ΕΣΠΑ) Διαχειριστική Αρχή/ ΥΠΟΙΟ Φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
3 Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
4 Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη του έργου Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
5 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της διενέργειας διαγωνισμού και έλεγχος νομιμότητας Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
6 Έγγραφο του φορέα προς τις εφημερίδες για δημοσίευση της προκήρυξης και ΦΕΚ Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Ελληνικές & ΕΕ (όπου απαιτείται)  (1ος λογαριασμός)
7 Εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η προκήρυξη Πρωτότυπες (1ος λογαριασμός)
8 Τεύχος ΤΕΕ δημοσίευσης της διακήρυξης (1ος λογαριασμός) για μελέτες
9 Τεύχος ΤΕΕ ανάθεσης του έργου (1ος λογαριασμός) για μελέτες
10 Τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις των εφημερίδων Πρωτότυπα (1ος λογαριασμός)
11 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγ/σμού, αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
12 Πίνακας/Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού με καταχώρηση όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
13 Οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Πρωτότυπες (1ος λογαριασμός)
14 Πρακτικό της επιτροπής διαγ/σμού ανακήρυξης του μειοδότη Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ

Πρωτότυπο (ή επικυρωμένο φωτ/φο)

(1ος λογαριασμός)

15 Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
16 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της επιλογής αναδόχου και έλεγχος νομιμότητας Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
17 Έγγραφο ανακοίνωσης στο μειοδότη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
18 Ενστάσεις που τυχόν ασκήθηκαν Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ
Επικυρωμένα φωτ/φα (1ος λογαριασμός)
19 Έγκριση/απόρριψη των ενστάσεων  Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
20 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος μηχανικού Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός ή όπου απαιτείται)
21 Σύμβαση  μεταξύ του φορέα και του αναδόχου, αναρτημένη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Πρωτότυπη και μονογραμμένη ανά σελίδα (1ος λογαριασμός)
22 Χρονοδιάγραμμα εργασιών Ανάδοχος (1ος λογαριασμός)
23 Έγκριση χρονοδιαγράμματος Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο(1ος λογαριασμός)
24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή απαλλαγή Δ/νση Περιβάλλοντος Αφορά κατασκευαστικά έργα/μελέτες (1ος λογαριασμός)
25 Συγγραφή υποχρεώσεων Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ (γενική και ειδική) (1ος λογαριασμός)
26 Τεχνική έκθεση Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ (1ος λογαριασμός)
27 Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης Ανάδοχος Ακριβές φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
28 Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής Ανάδοχος Όπου απαιτείται/ Ακριβές φωτ/φο
29 Πιστοποιητικό μη λύσης Πρωτοδικείο Πρωτότυπο (όπου απαιτείται)
30 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης Πρωτοδικείο Πρωτότυπο (όπου απαιτείται)
31 Εγγυητικές επιστολές Ανάδοχος Σε κάθε λογαριασμό αν απαιτείται
32 Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου Αρμόδιο ΙΚΑ και τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Πρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό
33 Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου Αρμόδια ΔΟΥ Πρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό
34 Τιμολόγιο Π.Υ./ Τιμολόγιο Τ.Ε. Ανάδοχος Πρωτότυπο σε κάθε λογαριασμό
35 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (συμβολαιογραφικό έγγραφο, ΦΕΚ κλπ.) Ανάδοχος Πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
36 Εξοφλητική απόδειξη Ανάδοχος Πρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό (όπου απαιτείται)
37 Εξουσιοδότηση από πιστωτικό ίδρυμα του προσώπου για παραλαβή της επιταγής από το ΠΤΑ Τράπεζα Σε περίπτωση ενεχυρίασης λογαριασμού (όπου απαιτείται)
38 Εξοφλητική απόδειξη Τράπεζα Σε περίπτωση ενεχυρίασης λογαριασμού (όπου απαιτείται)
39 Καταστατικό σύστασης της αναδόχου εταιρίας Ανάδοχος Επικυρωμένο φωτ/φο (όπου απαιτείται)
40 Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων Ανάδοχος Ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε λογαριασμό
41 Υ.Δ.Ν.1599/86 απόδοσης του ΦΠΑ Ανάδοχος Θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ
42 Υ.Δ.1599/86 μη ενεχυρίασης του έργου Ανάδοχος Όπου απαιτείται
43 Σύμβαση ενεχυρίασης και αποδεικτικό επίδοσης προς όλους Τράπεζα Όπου απαιτείται
44 Σύμφωνη γνώμη εξόφλησης λογαριασμού Διαχειριστική Αρχή Αφορά ΣΑΕΠ 008/3 και ΣΑΜΠ 008/3 Μόνο στον πρώτο λογαριασμό ή εφόσον κριθεί απαραίτητο.
45 Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο  (τελικός λογαριασμός)
46 Τελική Επιμέτρηση Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Τελικός Λογαριασμός
47 Πρωτόκολλο προσωρινής/οριστικής παραλαβής και έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο  (τελικός λογαριασμός)
48 Δήλωση κατανομής εργασιών και αμοιβών Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Μόνο για σύμπραξη μελετητικών ομάδων/γραφείων
49 Βεβαίωση επιβλέποντος εμπρόθεσμης περαίωσης εργασιών Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Όπου απαιτείται/ Επικυρωμένο φωτ/φο

 

 

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία