ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

 

logo dikaiologitikon

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ Δ.E.Y.A. ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΘΕΟΜΗΝΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
 1. Διαβιβαστικό έγγραφο Δικαιούχος Υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα  
 2.

Απόφαση χρηματοδότησης

Υπουργείο Εσωτερικών Σε κάθε πληρωμή  
3.  ΦΕΚ σύστασης δικαιούχου φορέα με τις τυχόν τροποποιήσεις, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσίευση, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ. Αρμόδια αρχή Α’ πληρωμή  
 4. Απόφαση συγκρότησης του ΔΣ και του νόμιμου εκπροσώπου, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσιευμένα, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ. Αρμόδια αρχή

Α’ πληρωμή    

Πρέπει να προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος δικαιούται να λάβει χρήματα

 
 5. Πιστοποιητικό μη λύσης του Νομικού Προσώπου (τρίμηνη ισχύς) Αρμόδια αρχή Σε κάθε πληρωμή    
 6. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται (τρίμηνη ισχύς) Αρμόδια αρχή

Σε κάθε πληρωμή  

 
 7. Φορολογική ενημερότητα ΔΟΥ Σε κάθε πληρωμή    
 8. Ασφαλιστική ενημερότητα μη οφειλής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε πληρωμή    
 9. Αντίγραφο ανοίγματος λογαριασμού σε αναγνωρισμένη Τράπεζα επιλογής και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα/έργο Τράπεζα Απληρωμή    
 10. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων με τα στοιχεία του φορέα/δικαιούχου και το ακριβές ποσό της επιχορήγησης Δικαιούχος Σε κάθε πληρωμή    
 
             

                     Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

         Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων                                       Ημ/νία