ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

logo dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα/ΕΤΠΑ INTERREG
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΚΜ

 

 
Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
1. Διαβιβαστικό έγγραφο με αίτημα καταβολής δόσης χρηματοδότησης Δικαιούχος Υπογεγραμμένο από το Νόμιμο Εκπρόσωπο του Φορέα  
2. Απόφαση ένταξης της πράξης (με προϋπολογισμό και τροποποιήσεις) ΕΥΔ Α’ Δόση  
3. Απόφαση ένταξης πράξης στο ΠΔΕ ΕΥΔ Α’ Δόση  
4. Απόφαση έγκρισης κατανομής χρηματοδότησης ΕΥΔ Σε κάθε δόση  
5. Σύμβαση προμήθειας (πρωτότυπη με υπογραφές) και ΑΔΑΜ “subsidy contract Δικαιούχος Α’ Δόση  
6. Αποδεκτό ΤΔΥ μέσω ΟΠΣ ή απόφαση σύμφωνης γνώμης προέγκρισης σύμβασης ΕΥΔ Α’ Δόση  
7. Καταστατικό σύστασης δικαιούχου φορέα με τις τυχόν τροποποιήσεις, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσίευση, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ. Αρμόδια αρχή Α’ Δόση     
8. Απόφαση συγκρότησης του ΔΣ και του νόμιμου εκπροσώπου, με πρωτότυπη επικύρωση ή/και δημοσιευμένα, όπου αυτό απαιτείται π.χ. ΓΕΜΗ, ΦΕΚ κ.λπ. Αρμόδια αρχή

Α’ Δόση 

Πρέπει να προκύπτει ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος δικαιούται να λάβει χρήματα (όπου αυτό απαιτείται)

 
9. Πιστοποιητικό μη λύσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται (τρίμηνη ισχύς) Αρμόδια αρχή Σε κάθε δόση  
10. Πιστοποιητικό μη πτώχευσης του Νομικού Προσώπου, όπου απαιτείται (τρίμηνη ισχύς) Αρμόδια αρχή

Σε κάθε δόση

 
11. Φορολογική ενημερότητα. Εξαιρούνται τα Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού ΔΟΥ Σε κάθε δόση  
12. Ασφαλιστική ενημερότητα μη οφειλής ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Σε κάθε δόση  
13. Αντίγραφο ανοίγματος λογαριασμού σε αναγνωρισμένη Τράπεζα επιλογής και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός αφορά μόνο το συγκεκριμένο πρόγραμμα/έργο Τράπεζα ΑΔόση  
14. Extrait τραπεζικού λογαριασμού για την κίνηση του λογαριασμού του έργου Τράπεζα Από τον δεύτερο λογαριασμό και μετά (για την προηγούμενη δόση)  
15. Αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων με τα στοιχεία του φορέα/δικαιούχου και το ακριβές ποσό της επιχορήγησης Δικαιούχος Σε κάθε δόση  
 

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία