ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με σκοπό τη βελτίωση των ρυπογόνων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) της ΠΚΜ και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προϋπ. 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ.

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με σκοπό τη βελτίωση των ρυπογόνων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) της ΠΚΜ και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, προϋπολογισμού 60.000,00 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 715/2017 (117/29-09-2017 Συνεδρίαση) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ (ΑΔΑ:6ΔΟ8ΟΠΠΓ-Λ3Ε), καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ. 2933/21-12-2017 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει:

Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 8η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης με σκοπό τη βελτίωση των ρυπογόνων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) της ΠΚΜ και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εξήντα χιλιάδων ευρώ (€60.000,00) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α., ύψους 24% δηλαδή δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 14.400,00), συνολικά εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€74.400,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α – 54655 Θεσσαλονίκη, γραφείο 9, 1ος όροφος, καθημερινά από 8.30 π.μ. έως 14:30 μ.μ. μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού, ήτοι στις 8 Ιανουαρίου 2018, ώρα 14:30.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655, Θεσσαλονίκη, στις 09-01-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. .

 Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Πληροφορίες: κα Χ. Κισκίνη, Τηλ.: 2310-403078, E-mail: c.kiskini@rdfcm.gr    

                              

Τεύχος Διακήρυξης…

Last modified on Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017 13:54