ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

4η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων του έργου BIOREGIO για την κυκλική βιο-οικονομία

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

BIOREGIO logo

To Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία, διοργάνωσαν στο πλαίσιο του έργου BIOREGIO την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018, στις 10.00 μ.μ., στο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην Θεσσαλονίκη, την 4η συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων (Local Stakeholder Group – LSG).

Το έργο BIOREGIO χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020  και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών ρευμάτων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία. Το έργο προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας.

Κύριος στόχος της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εκπροσώπων των φορέων αναφορικά με τα αποτελέσματα 3ης διαπεριφερειακής συνάντησης του έργου, που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη τον προηγούμενο Μάιο. Στην 4η συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων συζητήθηκαν οι αλλαγές στην ανάπτυξη στρατηγικών και προγραμμάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την επικείμενη ανάπτυξη του σχεδίου δράσης που θα εκπονηθεί από τους Έλληνες εταίρους. Επιπρόσθετα, ο πλαίσιο της συνάντησης, συζητήθηκε το ενδεχόμενο επιρροής του υφιστάμενου και επόμενου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος (ΠΕΠ) από τα αποτελέσματα του έργου BIOREGIO στον τομέα της βιο-οικονομίας και της κυκλικής οικονομίας.

Κατόπιν ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με το σχέδιο δράσης για την αναβάθμιση των εργαλείων πολιτικής στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας σχετικά με τα βιολογικά ρεύματα, το οποίο αποτελεί κύριο παραδοτέο του έργου σε περιφερειακό επίπεδο.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν οι νέες καλές πρακτικές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναφορικά με το αντικείμενο του έργου. Η συνεισφορά της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων υπήρξε καθοριστική, σε επίπεδο καλών πρακτικών και προτεινόμενων αλλαγών των πολιτικών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Όλες οι καλές πρακτικές του BIOREGIO και έχουν καταγραφεί στην πλατφόρμα καλών πρακτικών του INTERREG EUROPE (https://bit.ly/2NbMXwJ).

Καταλήγοντας, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων σχετικά με την 4η Διαπεριφερειακή Συνάντηση του έργου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βουκουρέστι στις 2-3 Οκτωβρίου 2018. Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι οι “Προκλήσεις στην πορεία ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας σχετικά με τις βιολογικές ροές και ο τρόπος αντιμετώπισής τους”. Στη συνάντηση θα συμμετέχουν όλοι οι εταίροι καθώς και μέλη των Τοπικών Ομάδων Εμπλεκόμενων Φορέων από κάθε Περιφέρεια-εταίρο του έργου.

Η επόμενη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκομένων Φορέων θα πραγματοποιηθεί το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIOREGIO : www.interregeurope.eu/bioregio