ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου "Pathways of Accessible Heritage Tourism" που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020»

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020

LOGO pta

Διευκρίνηση επί του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού «Τεχνικός  Σύμβουλος  Υποστήριξης  για  την  υλοποίηση  του έργου  "Pathways  of  Accessible  Heritage  Tourism"  που  έχει  ενταχθεί  στο  Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» προϋπολογισμού 98.892,50 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  – τιμής.

Σχετ.: Η αριθμ. ΤΤ 1985 διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006894829)

Κατά τον έλεγχο του διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις που αφορούσαν την καρτέλα ΓΡΑΜΜΕΣ του διαγωνισμού μας.  

Κατά συνέπεια και λόγω αναγκαιότητας διόρθωσης του σφάλματος στην καρτέλα ΓΡΑΜΜΕΣ, προχωρήσαμε στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ σε δημιουργία τροποποίησης του διαγωνισμού με Συστημικό Αριθμό α/α 93715. Επομένως στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ο νέος συστημικός αριθμός του εν θέματι διαγωνισμού είναι ο α/α 93715,1.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της σχετικής ως άνω διακήρυξης.​

Διευκρίνηση (pdf)...

 

 

Last modified on Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020 13:53