ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Σχεδιασμός για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα: Καλές πρακτικές από το έργο REFORM

Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018

REFORM EU FLAG

Δημοσίευση των καλών πρακτικών του έργου REFORM

Στο πλαίσιο του έργου REFORM που υλοποιείται μέσω του Interreg Europe, μια συνεργασία 7 φορέων που εδρεύουν σε 5 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζει την υλοποίηση και την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) ως μέσο για την προώθηση επιλογής μέσων μετακίνησης χαμηλών ρύπων. Το έργο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις Περιφέρειες οι οποίες έχουν κεντρικό ρόλο στην ενθάρρυνση της υιοθέτησης των ΣΒΑΚ από τις τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων πόλεων. Το REFORM ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017, συντονίζεται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και από ελληνικής πλευράς συμμετέχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Άναπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.

Μια συλλογή 26 καλών πρακτικών

Το έργο REFORM μόλις δημοσίευσε μια συλλογή καλών πρακτικών σχετικών με το σχεδιασμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Συγκεντρώθηκαν από τους εταίρους του REFORM συνολικά 26 καλές πρακτικές οι οποίες συμπεριλαμβάνουν εφαρμοσμένες πρωτοβουλίες, έργα, διαδικασίες και τεχνικές που αποδείχθηκαν επιτυχείς στο αντικείμενο του σχεδιασμού βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Οι καλές πρακτικές αυτές επιλέχθηκαν για να βοηθήσουν τις περιφέρειες να εκπονήσουν ΣΒΑΚ σε περιφερειακό επίπεδο, να αυξήσουν τον αριθμό των πόλεων στην περιοχή τους που προετοιμάζουν ΣΒΑΚ ή να υποστηρίξουν των υλοποίηση ΣΒΑΚ σε μικρούς και μεσαίους δήμους.

Οι 26 καλές πρακτικές προέρχονται από τις τέσσερις περιφέρειες του REFORM: Emilia-Romagna (Ιταλία), Κεντρική Μακεδονία (Ελλάδα), Manchester (Ηνωμένο Βασίλειο) και Parkstad Limburg (Ολλανδία) και άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες και πόλεις. Οι καλές πρακτικές συγκεντρώθηκαν σε ένα ενιαίο τεύχος: EU good practices on sustainable mobility planning and SUMP.

Ένα παράδειγμα από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συγκεντρώθηκαν 4 καλές πρακτικές. Μεταξύ αυτών η καλή πρακτική της ανάπτυξης του Κέντρου Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης, για την οποία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι Περιφέρειες από άλλες χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης συλλέγει, αναλύει και παρέχει δεδομένα σχετικά με την κινητικότητα για την πόλη της Θεσσαλονίκης με σκοπό την παρακολούθηση της λειτουργίας και της ανάπτυξης του συστήματος μεταφορών της πόλης, την ολοκλήρωση δεδομένων από διαφορετικές πηγές, τη δημιουργία μιας πλατφόρμας όπου διαφορετικοί φορείς μπορούν να μοιράζονται και να συγκεντρώνουν δεδομένα, την υποστήριξη σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, την παροχή πληροφόρησης για την κινητικότητα στο ευρύ κοινό, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητα και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Έμπνευση για τις Περιφέρειες

Οι καλές πρακτικές επελέγησαν σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των Περιφερειών του REFORM όσον αφορά στην ανάπτυξη βιώσιμου σχεδιασμού αστικής κινητικότητας τόσο σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Θα αποτελέσουν βάση σχεδιασμού για τις Περιφέρειες του REFORM και θα ενσωματωθούν σε αντίστοιχα περιφερειακά σχέδια δράσης για το Σχεδιασμό της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας τα οποία οι Περιφέρειες επεξεργάζονται.

Στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η περιφερειακή αρχή εμπνεύστηκε και εξετάζει την εφαρμογή της καλής πρακτικής που έχει να κάνει με ένα ‘Περιφερειακό σχέδιο χρηματοδότησης για την ενιαιοποίηση και την παρακολούθηση των ΣΒΑΚ που υλοποιούνται από τους δήμους, μέσω των κονδυλίων του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και εφαρμόστηκε στην Περιφέρεια Emilia-Romagna. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ήδη λάβει κονδύλια για την ανάπτυξη των τοπικών ΣΒΑΚ (μέσω του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος), η εν λόγω καλή πρακτική απαντά στην ανάγκη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να αποκτήσει κεντρικό ρόλο στο σχεδιασμό και την πρακολούθηση της υλοποίησης των τοπικών ΣΒΑΚ. Ο ρόλος αυτός κρίνεται απαραίτητος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα τοπικά ΣΒΑΚ θα συμβαδίζουν μεταξύ τους και με την περιφερειακή στρατηγική και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον τομέα του βιώσιμου σχεδιασμού, ότι τα αποτελέσματά των ΣΒΑΚ θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαμόρφωση ενός περιφερειακού ΣΒΑΚ και επιπλέον απαντά στην προτεραιότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να καθιερώσει στενή συνεργασία με τους Δήμους για την παρακολούθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας.

Το τεύχος EU good practices on sustainable mobility planning and SUMP(Ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για το σχεδιασμό βιώσιμης κινητικότητας και τα ΣΒΑΚ) διατίθεται στη διεύθυνση: http://bit.ly/REFORM-GPs

Σχετικά με το REFORM

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) είναι μια προσέγγιση σχεδιασμού με υψηλές δυνατότητες βελτίωσης των πολιτικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μέχρι σήμερα, παρά την ύπαρξη πολλών μελετών, τη διαθεσιμότητα πολλών εγγράφων αναφοράς και σειράς ευρωπαϊκών έργων και πρωτοβουλιών, ένας περιορισμένος αριθμός πόλεων σε ολόκληρη την Ευρώπη έχει υιοθετήσει ΣΒΑΚ. Αυτό οφείλεται σε έλλειψη ικανοτήτων και γνώσεων, τεχνικά και κανονιστικά όρια, καθώς και σε χαμηλή χρηματοδότηση από τις τοπικές διοικήσεις.

Στόχος του έργου REFORM είναι να βελτιωθούν μέσω μιας διαδικασίας αμοιβαίας μάθησης οι πολιτικές των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που υποστηρίζουν τη χρηματοδότηση και τη διάχυση των ΣΒΑΚ ως το κύριο εργαλείο σχεδιασμού για την προώθηση της κινητικότητας με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η διαφορετική προσέγγιση του REFORM έγκειται στον κεντρικό ρόλο που δίνεται στις περιφέρειες οι οποίες μπορούν να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης των ΣΒΑΚ, ενισχύοντας το ποσοστό υιοθέτησής τους από τις πόλεις και δημιουργώντας ένα κατάλληλο στρατηγικό πλαίσιο, ικανό να ξεπεράσει τα υπάρχοντα εμπόδια και όρια. Στο πλαίσιο του έργου λαμβάνει χώρα ισχυρή ανταλλαγή εμπειριών με στόχο τη δημιουργία μιας εντατικής διαπεριφερειακής διαδικασίας εκμάθησης που θα εμπλέκει, σε διαφορετικά στάδια, τους βασικούς ενδιαφερόμενους με απώτερο στόχο τη δημιουργία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Θα εξεταστούν τέσσερα εργαλεία πολιτικής και ακολούθως θα καταρτιστούν τέσσερα σχέδια δράσης.

Το REFORM είναι ένα έργο του προγράμματος INTERREG Europe και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το REFORM: www.interregeurope.eu/REFORM

Last modified on Δευτέρα, 02 Ιουλίου 2018 12:06