ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Εργαλεία ONLINE S3 στην υπηρεσία της RIS3 με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

   online s3 0horizon

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως μέλος του εταιρικού σχήματος του έργου «ONLINE Platform for Smart Specialisation Policy Advice (ONLINE-S3)» και ως ένας από τους πιλότους – εταίρους στον «Πιλοτικό πειραματισμό της πλατφόρμας ONLINE S3, των εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της», ολοκλήρωσε σε διάστημα ενός έτους, τρεις κύκλους θεματικών εργαστηρίων – workshops.

Αποστολή τους ήταν αφενός μεν η αξιολόγηση του Μηχανισμού ONLINE S3 με την επιλογή των κατάλληλων μεθοδολογιών σχεδιασμού και εφαρμογής της στρατηγικής RIS3 και αφετέρου η αξιολόγηση της πλατφόρμας και των ηλεκτρονικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί για τη χρήση τους κατά τον σχεδιασμό και την επικαιροποίηση  της στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Με τη συμμετοχή ενός μεγάλου συνόλου στοχευμένων ομάδων εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων των φορέων της 4πλής έλικας, εξειδικευμένων στην καινοτομία και με εμπειρία στην διαδικασία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και τη χάραξη της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, ολοκληρώθηκαν οι κύκλοι των Θεματικών Εργαστηρίων και τίθενται είκοσι εννέα (29) ηλεκτρονικά εργαλεία στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού προς χρήση και αξιολόγηση.

Πληροφορίες για το σύνολο των ψηφιακών εργαλείων, αλλά και τα ίδια τα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή και να δοκιμάσετε και να αξιολογήσετε βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.s3platform.eu/toolbox.

Η εργαλειοθήκη, είναι ειδικά προσαρμοσμένη στους 6 τομείς του σχεδιασμού RIS3: την ανάλυση του περιφερειακού και εθνικού πλαισίου, τη διακυβέρνηση, το όραμα, την αναγνώριση προτεραιοτήτων, ορισμός του μείγματος πολιτικής, παρακολούθηση και αξιολόγηση. Τα διαθέσιμα εργαλεία και οι εφαρμογές αφορούν τόσο εκπροσώπους και συμβούλους στις εθνικές και περιφερειακές αρχές στην ΕΕ κατά την επεξεργασία ή την αναθεώρηση της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της περιφέρειάς τους, όσο και φορείς και εμπειρογνώμονες που σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν στρατηγικές σε γενικότερο πλαίσιο.

 

Το έργο ONLINE-S3 έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Horizon 2020».

Last modified on Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018 14:51