ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Παρουσίαση Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Τo Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1997, σύμφωνα με το Ν.2218/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2307/95 άρθρο 12 παρ.10 και με το Ν.2503/97 άρθρο 4 παρ.3., και εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο. Με την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης, Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», από 1.1.2011, η λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης διέπεται από τα άρθρα 190 έως 193.

Το Θεσμικό/Νομοθετικό Πλάισιο που διέπει το Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης αποτελείται απο:

Το Ταμείο διοικείται από το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Ο Διευθυντής του ΠΤΑ διευθύνει και συντονίζει τα τέσσερα τμήματα του Ταμείου, που είναι:

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης είναι υπεύθυνο για έναν αριθμό αρμοδιοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν: