ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης

Δράσεις και Υπηρεσίες

 

Η διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αφορά σε έργα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι τα έργα που εντάσσονται στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και τα τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς επίσης και σε έργα που χρηματοδοτούνται από το ΠΔΕ χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα επιχορηγήσεις προερχόμενες από το Υπουργείο Πολιτισμού και από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας έχει οριστεί ως η αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης των εσόδων που προέρχονται από το παράβολο που κατατίθεται από τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας Οδικού Μεταφορέα Επιβατών και Εμπορευμάτων.

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει ως εταίρος σε ανώνυμες εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως στην «Αναπτυξιακή Εταιρία Θεσσαλονίκης Α.Ε.», στην «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Β.Δ. Θεσσαλονίκης»,

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει σε Προγράμματα της Ε.Ε. Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση και την υλοποίηση των έργων των Προγραμμάτων Κοινοτικών Πρωτοβουλιών (INTERREG, EQUAL, LIFE, κλπ)