ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του ΠΤΑ ΚΜ για το σχεδιασμό, την παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του Έργου Cult-RInG», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CULTRING”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE 2014-2020». Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιεί πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Υποστήριξη του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για το σχεδιασμό, την παραγωγή και αναπαραγωγή του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού πληροφόρησης του Έργου Cult-RInG», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “CULTRING”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE 2014-2020»,…
Διακήρυξη δημοσίου ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των, για την επιλογή οικονομικού φορέα για την «Προμήθεια Κινητού Συστήματος Αρθρωτής Αντιπλημμυρικής προστασίας» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» προϋπολογισμού 730.000,00 με ΦΠΑ και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.Η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ογδόντα οχτώ χιλιάδων εφτακοσίων εννιά ευρώ και εξήντα οχτώ λεπτών (588.709,68 €) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α.,…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τέσσερις (4) συμβάσεις  μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης 8 έργων που υλοποιούνται από το ΠΤΑ ΚΜ (αριθμός πρόσκλησης ττ 870/18-04-2018) Πατήστε στο σχετικό link για το αντίστοιχο Πρακτικό/Πίνακα κατάταξης Πρακτικό / πίνακας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του έργου HIGHER Πρακτικό / πίνακας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του έργου CULT-RING Πρακτικό / πίνακας ΠΕ Μηχανικών των έργων CESME, TOCULTER και  FLOOD PROTECTION Πρακτικό / πίνακας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού των έργων ACTION PLAN FOR SOCIAL ENTREPRENEURHIP, ACCESS TO HERITAGE, WE CROSS BORDERS και TOCULTER
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών εμπειρογνώμονα/ συμβούλου για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την βελτίωση των εργαλείων πολιτικής της ΠΚΜ  και του ΠΤΑ ΚΜ, προϋπολογισμού 53.516,13 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 738/2018 (122/20-03-2018 Συνεδρίαση) Aπόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: οικ 1063/03-05-2018 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει: Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18η Μαΐου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το…
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη: μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου HIGHER, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE», μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) για τη γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου CULT-RING, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE», μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Μηχανικών) για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων CESME,…
Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διακήρυξη για την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Τεχνική Υποστήριξη για την διαχείριση του έργου “Flood Protection-Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” (E.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:52338) Αίτημα παροχής διευκρινήσεων... Έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του Π.Τ.Α. Κ.Μ...
Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη διακήρυξη για την ανάθεση της παροχής της υπηρεσίας «Τεχνική Υποστήριξη για την διαχείριση του έργου “Flood Protection-Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα “INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020” (E.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:52338)   Αίτημα παροχής διευκρινήσεων...Έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του Π.Τ.Α. Κ.Μ...
  Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Flood Protection” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» Έχοντας υπόψη την υπ'αριθμ. 768/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό πρωτ. απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την  11η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Τεχνική Υποστήριξη για τη διαχείριση του έργου “Flood Protection - Cross Border Planning and Infrastructure Measures for…
ΣΧΕΤ.: Το από 1012/02-03-2018 έγγραφο σας το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Π.Τ.Α. Κ.Μ. 483/05-03-2018. Αίτημα παροχής διευκρινήσεων...Έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του Π.Τ.Α. Κ.Μ...
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης διαχείρισης, οργάνωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ΠΚΜ και του ΠΤΑ ΚΜ, προϋπολογισμού 42.016,13 € πλέον ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.Έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 730/2018 (121/26-01-2018 Συνεδρίαση) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ για διενέργεια διαγωνισμού, καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 149/23-02-2018 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει:Συνοπτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 9η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Cross Border Action Plan for the Development…