ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

logo dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
 
Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Αίτημα πληρωμής του έργου (διαβιβαστικό), αναρτημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Σε κάθε λογαριασμό
2 Απόφαση ένταξης της πράξης (Έργα ΕΣΠΑ) Διαχειριστική Αρχή/ ΥΠΟΙΟ Φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
3 Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη του έργου Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
4 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της διενέργειας διαγωνισμού και έλεγχος νομιμότητας Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
5 Δημοσίευση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του φορέα, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
6 Έγγραφο του φορέα προς τις εφημερίδες για δημοσίευση της προκήρυξης Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
7 Εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η προκήρυξη και τιμολόγια εφημερίδων Πρωτότυπες (1ος λογαριασμός)
8 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγ/σμού, αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
9 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού (μόνο για παροχή υπηρεσιών) Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
10 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών (αν απαιτείται, Π.Δ.394/96) Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
11 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών (μόνο για παροχή υπηρεσιών) Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
12 Πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός
13 Πίνακας/Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού με καταχώρηση όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
14 Οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Πρωτότυπες (1ος λογαριασμός)
15 Πρακτικό της επιτροπής διαγ/σμού ανακήρυξης του μειοδότη Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ

Πρωτότυπο (ή επικυρωμένο φωτ/φο)

(1ος λογαριασμός)

16 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της επιλογής αναδόχου και έλεγχος νομιμότητας Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
17 Έγγραφο ανακοίνωσης στο μειοδότη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
18 Ενστάσεις που τυχόν ασκήθηκαν Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένα φωτ/φα (1ος λογαριασμός)
19 Έγκριση/απόρριψη των ενστάσεων Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
20 Σύμβαση  μεταξύ του φορέα και του αναδόχου, αναρτημένη στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Πρωτότυπη και μονογραμμένη ανά σελίδα (1ος λογαριασμός)
21 Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης Ανάδοχος Ακριβές φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
22 Πιστοποιητικό μη λύσης Πρωτοδικείο Πρωτότυπο (όπου απαιτείται)
23 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης Πρωτοδικείο Πρωτότυπο (όπου απαιτείται)
24 Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου Αρμόδιο ΙΚΑ και τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Πρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό
25 Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου Αρμόδια ΔΟΥ Πρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό
26 Τιμολόγιο Π.Υ./ Τιμολόγιο Δ.Α Ανάδοχος Πρωτότυπο σε κάθε λογαριασμό
27 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (συμβολαιογραφικό έγγραφο, ΦΕΚ κ.λπ.) Ανάδοχος Πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
28 Καταστατικό σύστασης της αναδόχου εταιρίας Ανάδοχος Επικυρωμένο φωτ/φο (όπου απαιτείται)
29 Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων Ανάδοχος Ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε λογαριασμό
30 Υ.Δ.1599/86 μη ενεχυρίασης του έργου Ανάδοχος Όπου απαιτείται
31 Σύμβαση ενεχυρίασης και αποδεικτικό επίδοσης προς όλους Τράπεζα Όπου απαιτείται
32 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο  (τελικός λογαριασμός)
33 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής (μόνο για παροχή υπηρεσιών) Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο  (τελικός λογαριασμός)
34 Πρωτόκολλα προσωρινής/οριστικής παραλαβής Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένα φωτ/φα  (τελικός λογαριασμός)
35 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ των πρωτοκόλλων προσωρινής /οριστικής παραλαβής (μόνο για παροχή υπηρεσιών) Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένα φωτ/φα  (τελικός λογαριασμός)

 

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

 

Ημ/νία