ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 

logo dikaiologitikon

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

 

Α/Α ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ / ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ / ΦΟΡΕΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Αίτημα πληρωμής του έργου (διαβιβαστικό), αναρτημένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Σε κάθε λογαριασμό
2 Απόφαση ένταξης της πράξης (Έργα ΕΣΠΑ) Διαχειριστική Αρχή/ ΥΠΟΙΟ Φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
3 Απόφαση έγκρισης δημοπράτησης Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
4 Περιληπτική και αναλυτική διακήρυξη του έργου Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
5 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της διενέργειας διαγωνισμού και έλεγχος νομιμότητας Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
6 Έγγραφο του φορέα προς τις εφημερίδες για δημοσίευση της προκήρυξης και ΦΕΚ Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Ελληνικές & ΕΕ (όπου απαιτείται)  (1ος λογαριασμός)
7 Εφημερίδες στις οποίες δημοσιεύθηκε η προκήρυξη Πρωτότυπες (1ος λογαριασμός)
8 Τεύχος ΤΕΕ δημοσίευσης της διακήρυξης (1ος λογαριασμός) για μελέτες
9 Τεύχος ΤΕΕ ανάθεσης του έργου (1ος λογαριασμός) για μελέτες
10 Τιμολόγια και εξοφλητικές αποδείξεις των εφημερίδων Πρωτότυπα (1ος λογαριασμός)
11 Απόφαση συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής του διαγ/σμού, αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
12 Πίνακας/Πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού με καταχώρηση όσων εκδήλωσαν ενδιαφέρον Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
13 Οικονομικές προσφορές όλων των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Πρωτότυπες (1ος λογαριασμός)
14 Πρακτικό της επιτροπής διαγ/σμού ανακήρυξης του μειοδότη Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ

Πρωτότυπο (ή επικυρωμένο φωτ/φο)

(1ος λογαριασμός)

15 Απόφαση έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
16 Έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ της επιλογής αναδόχου και έλεγχος νομιμότητας Οικονομική Επιτροπή ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
17 Έγγραφο ανακοίνωσης στο μειοδότη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
18 Ενστάσεις που τυχόν ασκήθηκαν Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ
Επικυρωμένα φωτ/φα (1ος λογαριασμός)
19 Έγκριση/απόρριψη των ενστάσεων  Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
20 Απόφαση ορισμού επιβλέποντος μηχανικού Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός ή όπου απαιτείται)
21 Σύμβαση  μεταξύ του φορέα και του αναδόχου, αναρτημένη στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Πρωτότυπη και μονογραμμένη ανά σελίδα (1ος λογαριασμός)
22 Χρονοδιάγραμμα εργασιών Ανάδοχος (1ος λογαριασμός)
23 Έγκριση χρονοδιαγράμματος Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο(1ος λογαριασμός)
24 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων ή απαλλαγή Δ/νση Περιβάλλοντος Αφορά κατασκευαστικά έργα/μελέτες (1ος λογαριασμός)
25 Συγγραφή υποχρεώσεων Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ (γενική και ειδική) (1ος λογαριασμός)
26 Τεχνική έκθεση Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ (1ος λογαριασμός)
27 Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης Ανάδοχος Ακριβές φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
28 Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής Ανάδοχος Όπου απαιτείται/ Ακριβές φωτ/φο
29 Πιστοποιητικό μη λύσης Πρωτοδικείο Πρωτότυπο (όπου απαιτείται)
30 Πιστοποιητικό μη πτώχευσης Πρωτοδικείο Πρωτότυπο (όπου απαιτείται)
31 Εγγυητικές επιστολές Ανάδοχος Σε κάθε λογαριασμό αν απαιτείται
32 Ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου Αρμόδιο ΙΚΑ και τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ Πρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό
33 Φορολογική ενημερότητα του αναδόχου Αρμόδια ΔΟΥ Πρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό
34 Τιμολόγιο Π.Υ./ Τιμολόγιο Τ.Ε. Ανάδοχος Πρωτότυπο σε κάθε λογαριασμό
35 Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης (συμβολαιογραφικό έγγραφο, ΦΕΚ κλπ.) Ανάδοχος Πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτ/φο (1ος λογαριασμός)
36 Εξοφλητική απόδειξη Ανάδοχος Πρωτότυπη, σε κάθε λογαριασμό (όπου απαιτείται)
37 Εξουσιοδότηση από πιστωτικό ίδρυμα του προσώπου για παραλαβή της επιταγής από το ΠΤΑ Τράπεζα Σε περίπτωση ενεχυρίασης λογαριασμού (όπου απαιτείται)
38 Εξοφλητική απόδειξη Τράπεζα Σε περίπτωση ενεχυρίασης λογαριασμού (όπου απαιτείται)
39 Καταστατικό σύστασης της αναδόχου εταιρίας Ανάδοχος Επικυρωμένο φωτ/φο (όπου απαιτείται)
40 Διπλότυπα γραμμάτια καταβολής κρατήσεων Ανάδοχος Ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε λογαριασμό
41 Υ.Δ.Ν.1599/86 απόδοσης του ΦΠΑ Ανάδοχος Θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ
42 Υ.Δ.1599/86 μη ενεχυρίασης του έργου Ανάδοχος Όπου απαιτείται
43 Σύμβαση ενεχυρίασης και αποδεικτικό επίδοσης προς όλους Τράπεζα Όπου απαιτείται
44 Σύμφωνη γνώμη εξόφλησης λογαριασμού Διαχειριστική Αρχή Αφορά ΣΑΕΠ 008/3 και ΣΑΜΠ 008/3 Μόνο στον πρώτο λογαριασμό ή εφόσον κριθεί απαραίτητο.
45 Απόφαση ορισμού επιτροπής παραλαβής Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο  (τελικός λογαριασμός)
46 Τελική Επιμέτρηση Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Τελικός Λογαριασμός
47 Πρωτόκολλο προσωρινής/οριστικής παραλαβής και έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Επικυρωμένο φωτ/φο  (τελικός λογαριασμός)
48 Δήλωση κατανομής εργασιών και αμοιβών Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Μόνο για σύμπραξη μελετητικών ομάδων/γραφείων
49 Βεβαίωση επιβλέποντος εμπρόθεσμης περαίωσης εργασιών Αρμόδια Δ/νση ΠΚΜ Όπου απαιτείται/ Επικυρωμένο φωτ/φο

 

 

 

Ο/Η Προϊστάμενος/η του Τμήματος

Οικονομικής Διαχείρισης Επενδυτικών Προγραμμάτων

Ημ/νία