ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

REFORM

 

 

                                                        

                                                                                                 http://www.interregeurope.eu/reform/

REFORM - “Integrated REgional action plan For innovative, sustainable and lOw caRbon Mobility” («Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για Καινοτόμα, Βιώσιμη και Περιβαλλοντικά Φιλική Κινητικότητα»)

Περίληψη έργου:

Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMP) είναι μια νέα ιδέα με υψηλές δυνατότητες βελτίωσης των πολιτικών για μια οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μέχρι τώρα, παρά την ύπαρξη πολλών μελετών, κειμένων αναφοράς και μιας σειράς ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, μόνο ένας περιορισμένος αριθμός πόλεων έχει υιοθετήσει το SUMP. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως στη γνώση, τα τεχνικά και κανονιστικά όρια μαζί με τη χαμηλή χρηματοδότηση από την τοπική διοίκηση. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και φορείς από την Ιταλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία αποφάσισαν να συνεργαστούν στο πεδίο της Βιώσιμης Κινητικότητας μέσα από το  πρόγραμμα REFORM.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να βελτιώσει, μέσω μιας αμοιβαίας διαδικασίας εκμάθησης, τις πολιτικές που διέπουν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Περιφερειών,  ενισχύοντας τη χρηματοδότηση και τη διάχυση του SUMP, ως κύριο όργανο προγραμματισμού που θέτει ως στόχο τη μετάβαση σε ένα σχέδιο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η νέα προσέγγιση του REFORM βασίζεται στο ρόλο - κλειδί των Περιφερειών, οι οποίες μπορούν να πυροδοτήσουν τη διαδικασία ανάπτυξης του SUMP ενισχύοντας το ποσοστό υιοθέτησής του από τις πόλεις που θέτουν ένα κατάλληλο πλαίσιο στρατηγικής, ικανό να υπερνικήσει το υπάρχον όριο. Μία ισχυρή ανταλλαγή εμπειριών θα τεθεί σε ισχύ ώστε να παραχθεί μία μεγάλη διαπεριφερειακή διαδικασία εκμάθησης, περιλαμβάνοντας, στα διαφορετικά στάδια, τους βασικούς ενδιαφερόμενους. Θα μελετηθούν 4 εργαλεία πολιτικής και θα προετοιμαστούν 4 Σχέδια Δράσης. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) από τα πρώτα στάδια του έργου REFORM έθεσαν ως βασικό στόχο του Σχεδίου Δράσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού που  θα υποστηρίζει και θα ενισχύει το συντονισμό των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που αναπτύσσουν οι Δήμοι την τρέχουσα χρονική περίοδο, (23 Δήμοι έχουν λάβει χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο τους Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκπόνηση ΣΒΑΚ), με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους σε διαδημοτικό και περιφερειακό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...