ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 16η Μαΐου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο της παροχής συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου με τίτλο “Innovation Policy in University City Regions-INNOPOLIS” του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg IVC, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά. Επισυνάπτονται η Περίληψη της Προκήρυξης και το Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περίληψη της Προκήρυξης Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού    

66η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΤΑ ΚΜ

Τρίτη, 05 Απριλίου 2011 10:43
66η Συνεδρίαση Δ.Σ. ΠΤΑ ΚΜ: Το Δ.Σ. του ΠΤΑ ΚΜ θα συνεδριάσει για πρώτη φορά, με τη νέα του σύνθεση, την Τρίτη 22 Μαρτίου 2011, στις 12:00 το μεσημέρι,  στην αίθουσα  Συσκέψεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης (Καθ.Ρωσσίδη 11, Ισόγειο).
Πρόγραμμα Καλλικράτης: Το «Πρόγραμμα Καλλικράτης» - Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» περιλαμβάνει και τη λειτουργία των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης της  χώρας. Τα σχετικά άρθρα του Ν.3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία των ΠΤΑ κάτω από το νέο θεσμικό πλαίσιο είναι τα άρθρα 190 έως 193.   Μετά θα ακολουθούν, το νέο με το workshop του RIMED και τελευταίος ο διαγωνισμός του security.
Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»: Από την 1 Νοεμβρίου του 2010 το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, συμμετέχει στην εφαρμογή του Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010, αναρτώντας αποφάσεις και πράξεις του στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του http://sites.diavgeia.gov.gr/ptakm . Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα Διαύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΕΣΑΗΔ), θα βρείτε στον δικτυακό τόπο http://diavgeia.gov.gr/ .
   Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, διοργανώνει για λογαριασμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “RIMED: Responsible Industries of the Mediterranean» που υλοποιεί,  μια απογευματινή εκδήλωση με θέμα «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις ΜΜΕ της Κεντρικής Μακεδονίας : Ανταλλαγή Εμπειριών και Τεχνογνωσίας – Μελέτες Περίπτωσης» Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 29/03/2011 και ώρα 15:30-18:30, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Σίνδου (Κεντρική Πλατεία Σίνδου). Βρείτε συνημμένα την Πρόσκληση και τo Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.