ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 487/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (88η  συνεδρίαση 13-09-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ2021/3-10-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ DOMAINNAME ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Π.Κ.Μ.» προϋπολογισμού 14.760,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4, 1ος όροφος, Θεμιστοκλή Σοφούλη 62Α, 54655 Θεσσαλονίκη, στις 14/10/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00…
  Νέο ερώτημα της Kinno Consultants σχετικά με τη διακήρυξη του έργου ClusterPolisee... Νέα απάντηση στο ερώτημα της Kinno...    
  Ερώτημα της Euroaction σχετικά με τη διακήρυξη του έργου ClusterPolisee... Απάντηση στο ερώτημα της Euroaction...  
  Ερώτημα της Ελληνικής Συμβουλευτικής σχετικά με την διακήρυξη του έργου ClusterPolisee... Απάντηση στο ερώτημα της Ελληνικής Συμβουλευτικής...    
  Ερώτημα της Kinno Consultants σχετικά με τη διακήρυξη του έργου ClusterPolisee και απάντηση του Π.Τ.Α. Κ.Μ... Απάντηση στο ερώτημα της Kinno Consultants...  
  Ερώτημα της Innovatia Systems σχετικά με τη διακήρυξη του έργου "ClusterPolisee".. Απάντηση στο ερώτημα της Innovatia Systems...  
  Λόγω της απεργίας του τύπου την προηγούμενη εβδομάδα και της μη δημοσίευσης της περίληψης του Ανοιχτού Διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου «Ευφυείς πολιτικές για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη -ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe» στις εφημερίδες εγκαίρως και έχοντας υπόψη:  την με αριθμό πρωτ. οικ1087/19-6-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσφορών για το Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ. 463/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (85η συνεδρίαση/12-04-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ1033/14-06-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας επαναπροκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία την 21η Ιουνίου 2013 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, για την επιλογή αναδόχου, ως προς το έργο «προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, toner και μελάνια εκτυπωτών,   διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, αρχειοθέτησης, αναλωσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού   για τις ανάγκες του ΠΤΑ ΚΜ και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη συνολικά προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 4,…
  Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 472/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (86η  συνεδρίαση/21-05-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ951/11-06-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει Ανοιχτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την Υλοποίηση του Έργου «Ευφυείς πολιτικές για τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη -ClusterPoliSEE – Smarter Cluster Policies for South East Europe» προϋπολογισμού 92.835,00 € με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο…
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013   Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 464/2013 απόφαση του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ (85η συνεδρίαση/12-04-2013) καθώς και την με αριθμό  οικ999/11-06-2013 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει: «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών της απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων του Π.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά». Ο συνολικός  προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ένδεκα χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ (11.864,00 €) (συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α) Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κ.Μ., 1ος…