ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Νέα

Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. τ.τ. 1619/19-7-2017 Διακήρυξης για το έργο “HIGHER”. ΣΧΕΤ.: Το από 25/7/2017 έγγραφο σας το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Π.Τ.Α. Κ.Μ. 1660/25-7-2017. Αίτημα παροχής διευκρινήσεων... Έγγραφο παροχής διευκρινήσεων του Π.Τ.Α. Κ.Μ...
Μόνο οι περιφέρειες με το πιο αξιόπιστο και υποσχόμενο επιχειρηματικό όραμα βραβεύονται ως Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Περιφέρειες (ΕΕΠ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). Φέτος, η Κεντρική Μακεδονία, το Ιλ-ντε-Φρανς και η Βόρεια και Δυτική Περιφέρεια της Ιρλανδίας έπεισαν την κριτική επιτροπή ΕΕΠ με τις εξαιρετικές τους στρατηγικές και την προσήλωσή τους στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στις επικράτειές τους.  «Μέσω του σήματος ΕΕΠ θέλουμε να δείξουμε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι ΜΜΕ αποτελούν την κύρια πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης. Επιπλέον, οι ΜΜΕ παραμένουν…
Στο πλαίσιο του έργου HIGHER (Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (Local Support Group_LSG) του έργου, την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ο απολογισμός του 1ου έτους εφαρμογής του έργου HIGHER, παρουσιάστηκε η συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking analysis) του εργαλείου πολιτικής της ΠΚΜ (προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων έρευνας και…
Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 701/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Τ.Α. Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό οικ. 1619/19-7-2017 απόφαση του Προέδρου του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συναντήσεων εργασίας και εκδηλώσεων στο πλαίσιο του έργου “HIGHER”- «Better Policy Instruments for High Innovation Projects in the European Regions» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE» προϋπολογισμού 26.000,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η κατάθεση προσφορών θα γίνεται καθημερινάαπό τις 08:30 π.μ. έως τις 14:30 μ.μ., μέχρι…
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη σύναψη μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης των έργων CESME, CHRISTA και HIGHER (αριθμός πρόσκλησης ττ2243/27-10-2016). Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των πινάκων κατάταξης λήγει την προσεχή Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 Πατήστε στο σχετικό link για τον αντίστοιχο πίνακα κατάταξης Πίνακας CESME ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ... Πίνακας CESME ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ... Πίνακας HIGHΕR ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ... Πίνακας CHRISTA ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ...
Έχοντας υπόψη την υπ. Αρίθμ 666 ( 107η συνεδρίαση της 4-11-2016) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΤΑ καθώς και την με αριθμό  οικ2728/12-12-2016 απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΠΤΑ ΚΜ, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμού για το έργο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Ανάπτυξη Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας στο πλαίσιο του έργου “CESME”- Circular Economy for SME’s» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG EUROPE» προϋπολογισμού 32.450,00 € με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα…
Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. τ.τ. 2728/12-12-2016 Διακήρυξης για το έργο "CHRISTA". ΣΧΕΤΙΚΟ: το από 16/12/2016 έγγραφο της "WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." που έλαβε αριθμό πρωτ. 2848/21-12-2016. Παροχή διευκρινήσεων... Αίτημα παροχής διευκρινήσεων...
Παροχή διευκρινήσεων στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. τ.τ. 2273/12-12-2016 Διακήρυξης για το έργο "HIGHER". ΣΧΕΤΙΚΟ: το από 15/12/2016 έγγραφο της "WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε." που έλαβε αριθμό πρωτ. 2803/16-12-16. Παροχή Διευκρινήσεων... Αίτημα παροχής διευκρινήσεων από τη "WIN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε."...
Διόρθωση στο αντικείμενο του έργου του Τεχνικού Συμβούλου της προκήρυξης με αριθμό πρωτοκόλλου 2273/12-12-2016, «Τεχνική Υποστήριξη για το έργο HIGHER» Η δράση στο διάστημα Οκτώβριος 2016 – Μάρτιος 2017 (σελίδα 6 της προκήρυξης) Δράση 2.1 του έργου: Προετοιμασία και συμμετοχή στο steering committee μεταξύ των εταίρων και στο peer review meeting μεταξύ των εταίρων και των εμπειρογνωμόνων καινοτομίας (innovation experts) τους. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Στοκχόλμη της Σουηδίας από τη Nordregio και θα έχει ως στόχο τη διασταυρούμενη ανάλυση (cross analysis) των εργαλείων πολιτικής (policy instruments) του προγράμματος και των επιλεγμένων καλών πρακτικών. Αυτή η εργασία είναι το παρακολούθημα…