ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου του έργου: “ FLOOD PROTECTION ”

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019

LOGO pta     FP LOGO

 

Ανακοινώνουμε ότι το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ ΚΜ) διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό κάτω  των ορίων, για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων» στο πλαίσιο του έργου FLOOD PROTECTION που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A « GREECE - BULGARIA 2014-2020». προϋπολογισμού 220.000,00€ με ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ανά τμήμα, βάσει τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης: τ.τ. _2941/20-09-2019

Προϋπολογισμός: 220.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (177.419,35 €, άνευ Φ.Π.Α.)

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A « GREECE - BULGARIA 2014-2020» με ΚΑΕ 2017ΕΠ20860019.

Χρόνος και Τόπος Διενέργειας Διαγωνισμού: 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Βασιλίσσης Όλγας 198, 54655 Θεσ/νίκη, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών : 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15 :00 μ.μ.

στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 79659

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη διακήρυξης του διαγωνισμού από το site του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης κεντρικής Μακεδονίας www.rdfcm.gr και από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, www.eprocurement.gov.gr

Αντικείμενο: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων»  του έργου “Cross Border Planning and Infrastructure Measures for  Flood Protection” και ακρωνύμιο FLOOD PROTECTION, το οποίο έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A « GREECE - BULGARIA 2014-2020».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :    

     ΚΥΡΙΑ CPV Περιγραφή Ποσό
1 42111100-1 Εξωλέμβιες μηχανές 5.000
2 31120000-3 Γεννήτριες 4.600
3 42122000-0 Αντλίες 159.000
4 37412270-2 Στεγανές στολές κατάδυσης 8.500
5 37412210-4 Ρυθμιστές πλευστότητας 5.000
6 37412240-3 Όργανα ή εξοπλισμός καταδύσεων 12.000
7 35113470-4 Προστατευτικά πουκάμισα ή παντελόνια 2.400
8 35113400-3 Ρούχα προστασίας και ασφαλείας 3.000
9 18815000-5 Μπότες 4.500
10 44421700-4 Κουτιά και θυρίδες φύλαξης 12.000
11 38292000-8 Υδρογραφικά όργανα 4.000

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της σύμβασης ή ανά τμήμα.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1 που περιλαμβάνει

•    ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ ΜΗΧΑΝΗ (1 ΤΕΜΑΧΙΟ) προϋπολογισμού 5.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Τμήμα 2 προϋπολογισμού 163.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  που περιλαμβάνει

•   ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (2 ΤΕΜΑΧΙΑ) προϋπολογισμού 4.600 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και για τις 2 γεννήτριες

•   ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΦΟΡΗΤΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ 100) προϋπολογισμού 22.000,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις 100 αντλίες

•   ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΦΟΡΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ 100) προϋπολογισμού 27.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τις 100 αντλίες

•   ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) προϋπολογισμού 110.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα 2 τεμαχια

Τμήμα 3 προϋπολογισμού 25.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  που περιλαμβάνει

•   ΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΣΤΕΓΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ (6 ΤΕΜΑΧΙΑ) προϋπολογισμού 8.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα 6 τεμάχια.

•   ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΛΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΗ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα 10 τεμάχια.

•   ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 10 ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΣΕ ΟΡΜΗΤΙΚΑ ΝΕΡΑ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ προϋπολογισμού 1312.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα 90 τεμάχια.

Τμήμα 4 προϋπολογισμού 9.900 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  που περιλαμβάνει

•   ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΨΥΧΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 6. προϋπολογισμού 2.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα 6 τεμάχια

•   ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΨΥΧΟΥΣ (Μπουφάν) ΤΕΜΑΧΙΑ 6. προϋπολογισμού 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα 6 τεμάχια

•   ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΜΠΟΤΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΨΥΧΟΥΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10. προϋπολογισμού 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα 10 τεμάχια

Τμήμα 5 που περιλαμβάνει

•   ΚΟΥΤΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ 12. προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τα 12 τεμάχια

Τμήμα 6 που περιλαμβάνει

•   ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΥΘΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΟ 1. προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL52

Διάρκεια του έργου: Από την υπογραφή της σύμβασης έως και την ολοκλήρωση του έργου “ FLOOD PROTECTION ”, ήτοι 10/09/2020.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα κριτήρια ανάθεσης της σύμβασης ορίζονται στη διακήρυξη και τα παραρτήματα της.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης για όλα τα τμήματα της παρούσας σύμβασης,, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι στο ποσό των τριών  χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (3.548,39 €). Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης για κάποιο από τα τμήματα της παρούσας διακήρυξης η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να ανέρχεται:  για το Τμήμα 1 στο ποσό των 80,65€ ,  για το Τμήμα 2 στο ποσό των 2.638,71€,  για το Τμήμα 3 στο ποσό των 411,29€ , για το Τμήμα 4 στο ποσό των  159,68€ ,  για το Τμήμα 5 στο ποσό  των 193,55€ και για το Τμήμα 6 στο ποσό των 64,52€.

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας www.rdfcm.gr     

    

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. από το Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων του Π.Τ.Α. Κ.Μ., Βασιλίσσης Όλγας 198, τηλ. 2310403008 για διαδικαστικά θέματα και για τεχνικά θέματα. Ερωτήματα για την διακήρυξη μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

 

Last modified on Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 11:31