ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου "Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου Pathways of Accessible Heritage Tourism" που έχει ενταχθεί στο "INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020".

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020

LOGO pta

Έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 24/2020 Απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α Κ.Μ. καθώς και την με αριθμό πρωτ.:οικ. 1985/18-06-2018 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Κ.Μ., το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 6η Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για την επιλογή αναδόχου για το έργο "Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου Pathways of Accessible Heritage Tourism” που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας "INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020" προϋπολογισμού 98.892,50€ με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα εννέα χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και δύο λεπτών (79.752,02€) πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α., ύψους 24%, δηλαδή δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν σαράντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (19.140,48€), συνολικά ενενήντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (98.892,50€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα βαρύνει το έργο “Access2Heritage”.

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr), στην ιστοσελίδα http://sites.diavgeia.gov.gr/ptakm και στο κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρών Δημοσίων Συμβάσεων ΚΗΜΔΗΣ την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020. Ο χρόνος προετοιμασίας των υποψηφίων για την υποβολή των προσφορών τους θα είναι 17 ημερολογιακές ημέρες (από Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 έως και Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Γραφείο 10, ισόγειο, Βασιλίσσης Όλγας 198, 54655, Θεσσαλονίκη, στις 10 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και τις 6/7/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 10/7/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στα γραφεία του Π.Τ.Α. Κ.Μ., Βασιλίσσης Όλγας 198, Θεσσαλονίκη.

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης αποτελεί το Τεύχος προκήρυξης του Διαγωνισμού, όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και οι τεχνικές προδιαγραφές του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310 403003 κ. Σπάνδος Ιωάννης ή στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Περίληψη Διαγωνισμού…

Τεύχος Προκήρυξης Διαγωνισμού…

Last modified on Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2020 14:11